27.10.2014

Архива Врховног Команданта Оружаних снага СФРЈ, од 1947. до 1980. године


  Преузимање архивске грађе кабинета Врховног команданта ОС СФРЈ која је предата на чување Архиву Јосипа Броза Тита извршено је 16. јула 2009. године.

Преузето је укупно 216 кутија-фасцикли од којих 183 кутије има израђене архивске спискове. Кутије на редном броју од 184 до 208 имају предмете по деловодницима за период од 1978. до 1980. године. Регистратурски материјал коме је истекао рок чувања се налази у кутијама на редном броју од 209. до 211. Кутије 212 и 213 садрже пописнике и копије, 214 оригинале пописника и 215 прегледе одлука и иступања председника Тита. У кутији 216 се налазе деловодници од 1978. до 1980. године.

* Архивска грађа којој није истекао рок од 50 година од датума настанка затворена је за истраживаче.