27.10.2014

Делатност


 Задаци Војног архива су да:
  • прикупља, одабира, чува и даје на коришћење архивску грађу насталу у раду Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије као и грађу свих војски и војних формација насталу кроз историју са простора Србије и бивше СФРЈ;
  • води прописану евиденцију за архивску грађу;
  • прима молбе и захтеве правних и физичких лица, а на основу докумената и евиденције даје податке надлежним органима за њихово решавање;