27.10.2014

Делатност


Задаци Војног архива су да:
 • прикупља, одабира, чува и даје на коришћење архивску грађу насталу у раду Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије као и грађу свих војски и војних формација насталу кроз историју са простора Србије и бивше СФРЈ;
 • води прописану евиденцију за архивску грађу;
 • прима молбе и захтеве правних и физичких лица, а на основу докумената и евиденције даје податке надлежним органима за њихово решавање;
 • ангажује се на стручном оспособљавању лица која раде на архивским пословима у командама, јединицама, установама и архивима;
 • учествује у изради прописа и критеријума о заштити и коришћењу архивске грађе у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • планира пријем архивске грађе од команди, јединица и установа;
 • врши надзор над заштитом архивске грађе и путем консултација пружа стручну помоћ командама, јединицама, установама и архивима;
 • одобрава и доноси решења о уништењу безвредног регистратурског материјала коме је истекао рок чувања за све команде, јединице и установе МО и ВС;
 • ради на стручној обради архивске грађе која се налази у Војном архиву;
 • израђује прописана научно-информативна средства за сређену архивску грађу;
 • организује рад истраживача при коришћењу архивске грађе у Војном архиву;
 • снима, копира, скенира и дигитализује документа архивске грађе ради заштите оригинала и услуживања истраживача;
 • учествује на конгресима, симпозијумима и саветовањима у земљи и иностранству ради размене искустава из области архивистике, организује семинаре и саветовања за лица која раде на архивским пословима у командама, јединицама, установама и архивима ради побољшања организације и рада архивске службе;
 • прати развој архивске службе у земљи и свету ради коришћења искустава за унапређење архивске службе у МО и ВС.